Maria, de gezongen revolutie. on line!

viering 22 maart 2020


 

Lieve mensen van de Basisgroep,

We kunnen vandaag met pijn in ons hart niet fysiek bijeen komen om te bidden en te zingen.

We hadden de viering kort na 8 maart reeds overdacht en voorbereid.

In overleg met de stuurgroep hebben we besloten om de viering digitaal met jullie te delen.

We leven in een tijd van onzekerheid en  hopen en op deze manier iets te kunnen betekenen.

Ook de vieringen voor Witte donderdag, Goede Vrijdag en Pasen zullen we waarschijnlijk op deze manier met elkaar moeten delen.

We vragen jullie om te laten weten waar hulp nodig is om dit door te geven, dan kunnen we kijken hoe dit waar te maken. Zoals boodschappen doen, auto rijden, potje koken en brengen en telefonische of digitale ondersteuning.

 

Gebed.

Goede God

wij kunnen op deze zondag niet bijeen zijn

om te bidden, te zingen en te spreken.

Toch zijn we verbonden met elkaar

en laten ons door de volgende lezing en overweging en gebeden inspireren.

 

Inleiding

Enkele weken geleden op 8 maart stonden in het kader van internationale vrouwendag sterke en moedige vrouwen centraal.

Vrouwen dichtbij en veraf. Vrouwen die in de schijnwerpers staan en vrouwen die in de schaduw in alle bescheidenheid op hun plek en hun situatie goed doen, zorg hebben en alles delen met anderen en opkomen voor hun positie.

Onder de aandacht kwam de vraag over het diepe verlangen naar een kind, het moederschap en ook de ongewilde kinderloosheid en de keuze voor een anderszins vruchtbare invulling van het leven.

In dit geheel hebben we de verbinding gelegd met Maria, de moeder van Jezus.

In deze viering zoeken we naar de momenten in het Nieuwe Testament waar Maria zichtbaar aanwezig is en genoemd wordt.

 

Maria in het Nieuwe Testament. (bloemlezing)

Op belangrijke momenten in de bijbel is de aanwezigheid van Maria beschreven.

 

De engel Gabriël verschijnt aan Maria

Toen Elisabet in haar zesde maand was, stuurde God de engel Gabriël naar Nazareth. Hij had een boodschap voor een maagd die verloofd was met een zekere Jozef. Deze maagd heette Maria. De engel zei: ‘Wees niet bang, Maria. Je zult zwanger worden en een zoon baren.

 

Elisabets lofzang op Maria.

Kort daarna ging Maria op weg naar het huis van Zacharias en Elizabet. Ze begroette Elisabet en toen ze de begroeting van Elisabet hoorde, trappelde het kindje op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot.’

 

Maria’s lofzang op God

En Maria sprak haar lofzang uit, waarin ze God verheerlijkt als bevrijder van de wereld. Het Magnificat, een symbool van hoop dat haar zoon Jezus zal leven voor meer rechtvaardigheid.

 

 

 

 

De geboorte van Jezus. 

Een hoogtepunt in de geschiedenis. De herders die als eersten naar Betlehem gaan om te getuigen van de geboorte van Jezus. En ze vonden Maria en Jozef met het kind dat in een voederbak lag.

 

De vlucht naar Egypte 

En Maria en Jozef moesten met hun kind vluchten naar Egypte, omdat Herodes hem wilde doden.

 

Jezus wordt naar de tempel gebracht.

Jozef en Maria brachten het kind naar Jerusalem om het op te dragen aan de Heer en legden het in de armen van Simeon. Hij dankte God en zei tegen Maria dat dit kind bestemd is om grote dingen aan het licht te brengen. ‘En bij u zal het leed als een scherp zwaard door uw hart gaan.’

 

Jezus opdracht in de tempel. 

En de ouders van Jezus brachten hem met het Paasfeest naar Jeruzalem, waar de jongen achter bleef. Pas na drie dagen vonden ze hem terug in de tempel. En zijn moeder vroeg hem: ‘Jongen wat heb je ons aangedaan?’ En hij zei dat ze toch wel wisten dat hij daar moest zijn, waar zijn Vader is.’

 

De bruiloft van Kana.

In Kana, een stad in Galilea was een bruiloft waar ook Jezus’ moeder en Jezus zelf en zijn leerlingen waren uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei zijn moeder tegen hem; ‘Ze hebben geen wijn meer.’ En tegen de bedienden zei ze dat ze maar moesten doen wat Jezus zou zeggen.

 

Jezus voor Pilatus en Jezus wordt ter dood veroordeeld en wordt gekruisigd.

Een grote massa mensen volgden hem; er waren ook vrouwen die rouwden. Zelf droeg Jezus de kruisbalk de stad uit naar de zogenoemde Schedelplaats. 

 

Maria bij het kruis.

Bij Jezus’ kruis stonden zijn moeder met haar zuster, Maria de vrouw van Klopas en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag en de leerling die hij liefhad, zei hij tegen zijn moeder:  ‘Vrouw, dat is uw zoon,’ en tegen zijn leerling: ‘Dat is je moeder.’ Van die dag af heeft de leerling haar in huis opgenomen.

 

 

Overweging door Ton Broerse                                                                                                           Door de eeuwen heen heeft de figuur van Maria de mensen aangesproken. Zij is het onderwerp van veel volksdevotie.

Wat spreekt mensen aan in  deze vrouws-persoon in de bijbel? Is het haar opstelling en houding, zoals die van meerdere vrouwen in het oude testament: we noemden Ruth, Judith, Hannah de moeder van Samuel? Is zij louter de ideale vrouw en voorbeeldige moeder-figuur? Of vertegenwoordigt zij het vrouwelijk aspect, naast de vaderlijke god, zoals de godin Isis dat deed in het oude Egypte?

Vele namen, soms zeer mysterieuze of magische,  kreeg Maria in de Litanie van Maria:  troosteres van de bedroefden, ivoren toren, moeder van goede raad, deur des  hemels, zetel van wijsheid enz…. Het rozenkransgebed is eveneens aan haar gewijd. 

Talloze beelden, schilderijen, iconen met zoete afbeeldingen zijn er van haar gemaakt. Maria met kind, Maria-te-drieën met haar moeder Anna en haar zoon tezamen afgebeeld. 

Miljoenen, liefelijke mariabeeldjes bij evenzovele kerstkribbetjes.  Duizenden Mariakapellen bij kerken en langs de wegen werden aan haar toegewijd. Ziekenhuizen zoals het Onze Lieve Vrouwegasthuis, dragen haar naam en  Maria en Mirjam, zijn populaire meisjesnamen. 

Enkele weken geleden waren wij in Maastricht  in de kapel op het Onze Lieve Vrouweplein: O, sterre der Zee. Devote voorbijgangers steken daar een kaarsje op.  Hoeveel kaarsjes zullen in haar naam gebrand hebben in al die kapellen en bedevaartsoorden als Fatima en Lourdes? Maria blijkt een "adres" te zijn waar je je zorgen kunt posten. Maria: een toegankelijke heilige, een mens van vlees en bloed. 

Zij wordt door katholieken gezien als de middelares tussen de Almachtige en de mensen. Zij wordt gezien als de zondeloze, perfecte vrouw, die makkelijker benaderbaar zou zijn dan de Allerhoogste

Maar is er ook een ander beeld van haar mogelijk? 

Gelovigen van protestantse huize zoeken liever in hun gebeden rechtstreeks contact met Jezus en slaan de bemiddelende rol van Maria over. Ondanks het ontbreken van Mariabeelden in de protestantse kerken zien zij in Maria meer haar onaanzienlijke menszijn. God wordt mens in een onbeduidend, ongetrouwd, alledaagse jonge vrouw van een jaar of 16. Ze is het toonbeeld van Gods ongekend diepe menswording.

Zij wordt genoemd "de dienstmaagd des heren", de aanstaande moeder van Jezus; de vrouw die de boodschap van de Engel beantwoordde met de woorden:  "Gij hebt mij gezien in mijn diensthuis, vernederd - Gij hebt mij gezien. Want Gij deed ontzagwekkende wonderen aan mij", zoals wij vorige keer in deze kapel lazen.  Zij maakte het mogelijk dat "het Woord vlees is geworden". Zij werd moeder van de Messias: hoe hoog kan een eenvoudig meisje verheven worden? 

De evangelist Lucas geeft haar hiermee een sleutelrol in het heilsmysterie, zij was het scharnierpunt van het oude naar het nieuwe testament. Zij maakte het mogelijk dat het verhaal van de Eeuwige door gaat. Zij stond aan het begin, aan de wieg - beter gezegd aan de kribbe - van een omwenteling: hoop aan rechtelozen, bevrijding uit het slavenhuis.

Ze is dus niet alleen de moeder van de Heer, maar ook een vrouw die haar opdracht begrepen heeft en de Stem die zij gehoord heeft volgt. Niet meteen volg-zaam, want zij gaat met de Engel die haar de Boodschap brengt in gesprek en vraagt: Maar hoe zal dit allemaal geschieden? Ik beken geen man.

Pas na deze uitgesproken aarzeling geeft ze zich over aan deze oproep: "mij geschiede naar uw woord".

Op enkele  plaatsen komen wij Maria in de bijbelse verhalen tegen. Wij lazen daarnet een bloemlezing daarvan.

Een vrouw, een moeder die veel heeft meegemaakt: geboorte van haar Zoon onder moeilijke omstandigheden, vluchteling met man en kind op weg naar Egypte, een radeloze moeder als ze haar kind kwijt is en terugvindt in de tempel. Op cruciale momenten in het leven van Jezus speelt zij een rol: zij kende niet alleen de vreugde van het moederschap, maar zeker ook de zorgen die daarmee gepaard gingen.

Je kind heeft een levensopdracht. Hij blijkt tot veel, tot alles in staat: hij laat wijn uit water op het feest in Kana schenken, maar hij zal sterven als een lam op de slachtbank.  

Dus ook een bedroefde, een wenende moeder als zij haar zoon ziet bij zijn kruisgang. Zoals de dichter de ontmoeting tussen de moeder en lijdende Christus het verwoordt:  

'Een moeder kent haar kind, ze weet haar kind.

Ze hoort wat hij niet zegt, ze ziet wat hij niet laat zien. Hun ogen ontmoetten elkaar, een moment, een eeuwigheid. Ze zeiden niets, maar alles.

Het kind wist zich gekend. Ze droeg het kruis dat hij droeg, ze huilde de tranen die hij zou kunnen huilen,  zij voelde de pijn die hij even niet meer voelde.'

Een vrouw die dit meemaakt en dit doorstaat wordt beschouwd als een sterke vrouw. 

Sterke vrouwen die de diepte - maar ook de hoogtepunten - van het leven meemaken en aankunnen. 

We noemden de vorige keer even het Pakistaanse meisje Malala, die persé naar school wilde, maar door de Talibaan werd neergeschoten. Toch zette zij door. We noemden Greta Thunberg die de machtigen der aarde een spiegel voorhoudt wat betreft de omgang met de aarde en  schepping.  Wij noemden een toegewijde kinderloze moeder: moeder Theresa. 

Sterke vrouwen die tegen de stroom in gaan. 

Zij hielden - en houden - vast aan hun levensopdracht, hun motto, "een krachtig woord, een roep " en lieten niet los. Zij volgden en volgen de stem die hun geweten wekt. Deze vrouwen kregen vleugels. Zij laten zich niet tegenhouden of kortwieken door gevestigde orde, of praktische mitsen en maren. Zij zijn gezegend met een kritische blik en tegelijkertijd vol vuur.

Zo kunnen we Maria ook zien: de gezegende onder de vrouwen die vasthoudt aan de Boodschap, haar roeping: het verhaal van de Levende voortzetten, zodat de medemens, de mensheid, tot bloei kan komen.

Of de Allerhoogste nu grote of kleine dingen vraagt, je roept tot een lager of hoger ambt, of tot een verheven of eenvoudige taak, het gaat er uiteindelijk om, dat er gevolg gegeven wordt aan die oproep. Dan ben je een gezegende.

Laten wij erop vertrouwen dat er onder alle vrouwen nòg meer gezegenden zullen zijn.

 

Aanbevolen: Vrouwenproject voor jonge weduwen in Kenia

Stichting Steunfonds Kenia Project: NL45RABO0114818339

 

Het Weesgegroet

Wees gegroet, Maria

Vol van genade

De Heer is met u.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Amen.

 

Zegenbede

De Aanwezige zegene ons en behoede ons

Hij staat ons bij

Om op zijn tijd

Een pas op de plaats te maken

Stil te staan bij de bron

En ons te spiegelen aan elkaar.

Laten we elkaar vast houden in deze moeilijke tijden.

 

Gegroet: Marij Peeters, Ton Broerse en Riky Schut

 

 

 

 

 

 

bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray