Er is genoeg voedsel voor iedereen

viering 11 oktober 2020

 

Viering van zondag 11 oktober 2020Oecumenische Basisgroep Venray e.o.

Wereldvoedseldag.

Er is voedsel genoeg voor iedereen. Als we het maar eerlijk delen.

Welkom en mededelingen.

Het ontsteken van het licht.

Lied: Gegroet.(CD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Gegroet jij jij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  die om liefde komt en licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                             gegroet

Inleiding.                                                                                                                                                     Het thema is n.a.v. Wereldvoedseldag op 16 oktober 2020.                                                                                                             Deze dag is een jaarlijks initiatief van de Voedsel en Landbouworganisatie FAO van de Verenigde Naties. ‘Er is voedsel genoeg voor iedereen. Als we het maar eerlijk delen.’                                                               Het probleem ligt niet bij het telen, maar bij het delen. We durfden het thema bijna niet aan, het thema is te groot en heeft veel aspecten op sociaal, economisch en politiek gebied.                     En toch staat het thema heel dichtbij, het gaat over ons voedselons dagelijks brood, waarvoor we elke dag zorgen en werken en zelfs bidden we in het Onze Vader om ons dagelijks brood.

Gebed:                                                                                                                                            Liefdevolle God, u roept ons bij elkaar en nodigt ons uit gemeenschap te vormen.                                                    Zo voelen we ons ook verbonden met de basisgroep leden die thuis zijn gebleven vanwege de veiligheid of andere redenen.                                                                                                                                           Maak ons open voor uw Woord.                                                                                                      Houdt de liefde in ons voor elkaar wakker, om met elkaar in gesprek te blijven in alle omstandigheden van ons leven. 

 

Eerste lezing: Lucas 12: 16-21                           De Rijke dwaas.                                                                                                                                         Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’                    Hij zei tegen hen: Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.                              ’En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan.                        Toen zei hij bij zichzelf: Watik zal doen is dit: ik breek alle schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad,         genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet en drink en vermaak je. Maar  God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

 

Lied : Herschep ons hart : https://youtu.be/0oEhBfqfAAw                                                                              Herschep ons hartheradem ons verstand.                                                                                             Dat wij elkaar behoeden en doen leven.                                                                                                                          Maak ons tot uw gemeente                                                                                                                                Wees de stem die ons geweten wekt                                                                                                                    Verberg u niet. Verberg u niet.         

                                                                                                                   

Tweede lezing: Sociale encycliek “Allen broeders.”                                                                                   Vorige week is deze sociale encycliek verschenen. Voor zover we de korte berichtgeving hebben kunnen lezen, is het een belangrijk document.        We vinden dat het aansluit op de vieringen van de maand september over Vrede, verbindt verschil,’ en ook het thema van vandaag.

De titel van de encycliek ‘Allen broeders’ komt rechtstreeks uit geschriften van Franciscus van Assisi, die zijn volgelingen -mannen en vrouwen- met zijn wijsheidsspreuken de smaak van het evangelie wilde voorstellen. De vlag dekt de lading van deze encycliek, die welgemeende broederlijkheid voorstelt als remedie tegen de grote kwaal van deze tijd: het doorgedreven individualisme en zelfs egoïsme, die uiteindelijk leiden tot de totale ontwrichting van samenleving en mensen.                                                                                                                                                 Paus Franciscus ging in navolging van Franciscus van Assisi in 2019 naar Egypte, daar ontmoette hij de groot imam Ahmed el-Tayeb. Samen ondertekenden ze het document: Menselijke broederlijkheid, voor wereldvrede. In zijn encycliek citeert hij uitvoerig uit het document.                              Een korte tekst:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Samen met groot iman Ahmed erkennen we de positieve ontwikkelingen van wetenschap, technologie, geneeskunde, industrie en welzijn, vooral in de ontwikkelde landen.                                  Maar we onderstrepen dat er desondanks een ontwrichting van de ethiek plaatsvindt en een verzwakking van spirituele waarden en zin voor verantwoordelijkheid.                               Dit brengt een gevoel van frustratie, eenzaamheid en wanhoop teweeg. Tegenover crisissen die miljoenen kinderen van honger doen sterven heerst een onaanvaardbare stilte.                                                                                               Er is geen ‘anderen’ of ‘zij’, er is alleen ‘wij’     

Moment van stilte.

Delen van het woord.                                                                                                                                           Wat wil ik zelf inbrengen? Wat heeft me geraakt? Wat heb ik gehoord? En wat wil ik meenemen?

Lied: De tafel der armen: https://youtu.be/j-LylopMvbA                                                                                                                                                                                                                                                                   Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, onder de hete zon op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.
Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven?
En is die weelde zwelgen en van niets weten, wie zal HEN naar gerechtigheid doen verlangen
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

Voorbeden: https://youtu.be/hHkmOi5Wzgo       Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.                                                                                                                                                                                                      

Collecte: Voedselbank Noord Limburg. NL 39 RABO 0173 844 693

SamenOnze Vader.                                                                                                                               Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Lied: Ga   (CD)                                                                                                                                                                                       Ga tot het einde der aarde                                                                                                                                                          tot het uiterste                                                                                                                                                               daar zal liefde zijn         ga.

 

We praten nog even na

 

 

Wereldvoedseldag  op 16 oktober

Het probleem ligt niet bij het telen, maar bij het delen.

Zie parabel: De gelijkenis van de Rijke Dwaas. Lucas 12: 16-21 

Beste leden van de Basisgroep

 

Op zondag 11 oktober komen we bijeen voor de viering met het thema: ‘Er is genoeg voedsel voor iedereen.’

Dit in het kader van wereldvoedseldag. Het is een wereld omvattend onderwerp en niet eenvoudig.

Vermoedelijk verklaart dat ook de terughoudendheid om mee voor te bereiden.

We lezen over de hebzucht van de Rijke dwaas, die niet weet waar hij met zijn rijke graanoogst heen moet.

En we schenken aandacht aan de sociale encycliek van de Paus, waardoor we deze week werden verrast. 

Jullie worden van harte uitgenodigd om er een mooie viering van te maken. De gehele tekst wordt toegestuurd.

Een mondkapje is gewenst bij binnen komen en weg gaan en verder volgen we de veiligheids voorschriften. 

Opgeven bij Marij Peeters a.s. vrijdag vóór 18.00 uur.

 

Liesbeth van Berlo en Riky Schut.
 

ps: er wordt na afloop ivm risico's op Covid-19 geen koffie samen gedronken
bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray