archief

  In onze archief vindt u de laatste vieringen en enkele overwegingen.

   Voel u vrij om de tekst te gebruiken! We stellen het op prijs als u de vindplaats  vermeldt. We proberen dat ook te doen. Mocht u een tekst van uzelf aantreffen zonder vermelding, meldt het ons a.u.b.

  Kerstviering 2018

  03 januari 2019

  Kerstavond 24 december 2018

  Vrede op aarde!
  In de mensen een welbehagen
   
  OECUMENISCHE BASISGROEP VENRAY E.O.
   
  Welkom
   
  Wij komen tesamen. (Wij zingen staande):
   
  Wij komen tezamen, onder 't sterreblinken
  Een lied moet weerklinken voor Bethlehem
  Christus geboren zingen d'engelenkoren
   
  Refrein: Komt laten wij aanbidden
  Komt laten wij aanbidden
  Komt laten wij aanbidden, onze Heer
   
  Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre
  Zij volgden zijn sterre naar Betlehem
  Herders en wijzen komen Jezus prijzen. Refrein.
   
  Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
  En kussen Uw voeten Emmanuel
  Wij willen geven, hart en geest en leven. Refrein
   
  Openingsgebed (we bidden samen staande)
   
  Wij zijn hiernaar toegekomen
  Om de komst van het kerstkind te vieren.
  Een bron van licht…..
  Maar soms is het zo donker om ons heen
  In de wereld dichtbij of ver weg
  Houdt het licht het wel …..
  Vanavond zijn wij hier en gaan op zoek
  Naar wat het voor ons betekent
  Dat woord Die mens
  Of er in ons iets wordt geboren
  Van licht, van vrede,
  Adem ons open.
   
  Wij zingen samen staande:
   
  Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer
  Gij komt van alzo hoge, van al zo veer
  Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer
  Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer
  Kyrie eleis
   
  Herders op den velde, hoorden een nieuw lied
  Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
  Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
  Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar
  Kyrie eleis
   
  Heilige drie koningen, uit zo verre land
  Zij zochten onze Here, met offerand
  Z'offerden ootmoediglijk myrrh' wierook ende goud
  't Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt
  Kyrie eleis
   
  We gaan zitten
   
  Lukas, 2,1-7 De geboorte van Jesus
   
  In die dagen verscheen er een besluit van keizer Augustus, om een volkstelling
  te houden. Deze volkstelling had plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was.
  Allen gingen op reis om zich aan te geven, ieder naar zijn eigen stad. En daar
  Josef uit het huis en het geslacht van David was, vertrok ook hij uit Galilea, uit
  de stad Nazaret, naar Judea naar de stad van David, Betlehem geheten, om
  zich aan te geven met Maria, zijn verloofde vrouw, die in gezegende
  omstandigheden was.
  Terwijl ze daar waren, brak de tijd van haar moederschap aan; ze baarde haar
  eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken, en legde Hem neer in een
  kribbe; want in het nachtverblijf was voor hen geen plaats.
   
  Wij zingen samen
   
  Er is een kindeke geboren op aard
   
  Er is een kindeke geboren op aard
  Er is een kindeke geboren op aard
  't Kwam op de aarde voor ons allemaal
  't Kwam op de aarde voor ons allemaal
   
  't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
  't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
  't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
  't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
   
  Er is een Kindeke geboren
  in ’t strooi
  Er is een Kindeke geboren
  in 't strooi
  't Lag in een kribbe, bedekt
  met wat hooi
  't Lag in een kribbe, bedekt
  met wat hooi
   
  We ontsteken de kaarsen.
   
  Lukas, 2,6-14 De aanbidding der herders
   
  Nu waren er herders in die streek, die in het open veld overnachten en hun
  kudde bewaakten.
  Eensklaps stond er voor hen een engel des Heren, en de glorie des Heren
  omstraalde hen; een hevige vrees greep hen aan. Maar de engel sprak tot
  hen: Vreest niet; want zie, ik verkondig u een grote vreugde, die voor het hele
  volk is bestemd. Heden is u in de stad van David een Verlosser geboren,
  Christus de Heer! Dit zal u het teken zijn: ge zult een Kindje vinden, dat in
  doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt.
  En plotseling was de engel door een hemelse legerschare omringd; ze loofden
  God en zeiden: Glorie aan God in den hoge, En vrede op aarde. Onder de
  mensen van goede wil!
   
  Wij zingen samen:
   
  Eer zij God in deze dagen
  Eer zij God in deze tijd
  Mensen van het wel behagen
  Roept op aarde vrede uit
  Gloria, in excelsis Deo (2x)
   
  Lam van God gij hebt gedragen
  Alle schuld tot elke prijs
  Geef in onze levensdagen
  Peis en vreê, kyrieleis
   
  Gloria in excelsis Deo (2x)
   
  Eer zij God die onze vader
  En die onze Koning is.
  Eer zij God die op de aarde
  Naar ons toegekomen is
  Gloria in execelsis Deo (2x)
   
  Wij luisteren naar de Kerstgedachte.
   
  Klaarmaken van de tafel.
   
  Tijdens het klaar maken luisteren we naar muziek.
   
  Tafelgebed. Lied “Die naar menselijke gewoonte” (op los inlegvel)
   
  Breken en Delen.
   
  We gaan zitten en luisteren naar muziek
   
  Voorbeden.
   
  Tussenzang: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
   
  Ter afsluiting bidden we samen
   
  Gebed:
   
  Gij die ons gezonden hebt in deze wereld, wij bidden U
  Open onze oren voor uw woord,
  Bevleugel ons met uw kracht,
  Opdat wij waarlijk vreugdeboden mogen worden van Uw woord,
  In Jezus aan ons geschonken.
   
  Stille Nacht, Heilige Nacht (wij zingen staande)
   
  Stille nacht, heilige nacht,
  Alles slaapt, sluimert zacht.
  Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
  Lieflijk Kindje met goud in het haar,
  Sluimert in hemelse rust
  Sluimert in hemelse rust.
   
  Stille nacht, heilige nacht
  Zoon van God, liefde lacht
  Vriend'lijk om Uwe Godd'lijke mond,
  Nu ons slaat de reddende stond,
  Jezus van Uwe geboort',
  Jezus van Uwe geboort'.
   
  Stille nacht, heilige nacht,
  Herders zien 't eerst Uw pracht;
  Door der eng'len alleluja
  Galmt het luide van verre en na:
  Jezus de redder ligt daar,
  Jezus de redder ligt daar.
   
  Collecte voor ons Diaconiefonds
   
  Zegenbede (wij bidden samen staande)
   
  Dat gezegend is de grond onder je voeten,
  het pad waarop je gaat,
  het doel van je verlangen,
  naar wie jouw liefde vloeit,
  waar je hoop naar uitgaat.
  Gezegend je denken,
  het maaksel van je handen,
  dat je er vrede en vreugde in vindt,
  in wie of wat je pas maar kruist,
  in wie in jou tot leven komen wil.
  Zegene ons daartoe de Eeuwige
  om in vrede te gaan.
   
  Lied: Ere zij God
   
  Ere zij God, Ere zij God
  In den hoge, in den hoge, in den hoge
  Vrede op aarde, vrede op aarde
  In de mensen een welbehagen
  Ere zij God in den hoge
  Ere zij God in den hoge
  Vrede op aarde, vrede op aarde
  In de mensen, in de mensen, een welbehagen
  In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
   
  Zalig Kerstfeest
   
   
  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray