archief

  In onze archief vindt u de laatste vieringen en enkele overwegingen.

   Voel u vrij om de tekst te gebruiken! We stellen het op prijs als u de vindplaats  vermeldt. We proberen dat ook te doen. Mocht u een tekst van uzelf aantreffen zonder vermelding, meldt het ons a.u.b.

  Vasten, je innerlijke bron vinden

  25 maart 2019

     Vasten

         Je innerlijke bron vinden

   

  Welkom en mededelingen.

   

  Ontsteken van het licht.

  Licht, raak onze aarde aan.

  Licht, verwarm ons  hart.

  Licht, raak ons aan en verlicht waar duisternis is

   

  Opening en inleiding.

  We staan aan het begin van de veertigdagentijd, op weg naar Pasen.

  De vastentijd, een bijzondere oefentijd om de bron te vinden die vaak bedolven is onder al onze bezigheden, waarbij we soms de relatie met ons hart, met onze ziel kwijt zijn.

  We luisteren naar twee lezingen.

  Een belangrijke en veelzeggende tekst over het vasten vinden we in de bijbel in het boek van Jesaja.

  In dit verhaal horen we over verschillende soorten van vasten: het plichtmatig vasten, waarbij het ‘gewone leven’ gewoon doorgaat. Dan is er het vasten van de vromen: de mens die zich voor god vernedert, zijn hoofd buigt en zich verre houdt van de dagelijkse realiteit. De derde wijze van vasten bestaat uit het doen van gerechtigheid, die in veel uitspraken van Jezus zijn terug te vinden, een religie die midden in deze wereld de kant kiest van de armen en ontrechten.

  Daarna lezen we in Lukas: vasten als evangelie in praktijk, zoals Jezus verkondigde in de synagoge van Nazareth.

   

  Lied 50 : Ik sta voor u in leegte en gemis

   

  Lezing: Jesaja 58: 3-10   

  Ook tijdens jullie vastendagen
  gaan de zaken door, de winst voorop,
  en beulen jullie je slaven af.
  Jullie vasten is een en al schelden en vechten,
  jullie vuisten slaan er lustig op los.

  Nee, bij een vasten als dit
  dringt je stem in den hoge niet door.

  Maar is een vasten dat mij bevalt
  dan een dag dat de mens zich vernedert; 

  zijn hoofd voor mij buigt als een riet;
  zich hult in een zak op een bed van as?

  Noem je dat soms vasten,
  een dag naar Adonai's smaak?

  Is vasten zoals Ik het wil niet dit: 

  de boeien van het onrecht slaken, 

  knellende banden ontbinden, 

  verdrukten in vrijheid doen gaan 

  en ieder juk verbreken?
  Is vasten soms niet:
  brood delen met wie hongert, 

  arme zwervers in huis halen, 

  kleden wie je naakt ziet -
  je naaste, je vlees en bloed, 

  niet overlaten aan zijn lot ?

  Dan zal je licht als de dageraad opgaan 

  en zullen jouw wonden spoedig genezen. 

  Gerechtigheid gaat voor je aangezicht uit, 

  gevolgd door de glorie van God.
  Dan zal Adonai-God je verhoren -
  als je Hem roept en om hulp vraagt
  zal Hij je zeggen: Hier ben ik,

  waar niemand langer jouw knecht is, 

  waar jij met geen vinger meer dreigt, 

  geen kwaad woord je lippen verlaat, 

  waar je hart gaat naar wie hongert 

  en jij verdrukte zielen verzadigt.

  Dan zal jouw licht in de duisternis schijnen 

  en jouw duisternis zijn als de middag.

  Lied: Cd

  Keer u om naar ons toe

  keer ons toe naar elkaar

  Lezing: Lukas 4: 18-19

  ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijheid bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

   

  Moment van stilte

   

  Delen van het woord.

  Wat spreekt ons aan in de lezingen?

  Kan de vastentijd een heilzame periode voor ons zijn ?

   

  Collecte: Stichting Helpende Handen India in Venray

   

  Lied Cd: Onze Vader verborgen

  Onze vader verborgen

  uw naam worde zichtbaar in ons

  uw koninkrijk kome op aarde

  uw wil geschiede, een wereld

  met bomen tot in de hemel,

  waar water schoonheid, en brood

  gerechtigheid is, en genade

   

  waar vrede niet hoeft bevochten

  waar troost en vergeving is

  en mensen spreken als mensen

  waar kinderen helder en jong zijn,

  dieren niet worden gepijnigd

  nooit één mens meer wordt gemarteld,

  niet één mens meer geknecht.

   

  Doof de hel in ons hoofd

  leg uw woord op ons hart

  breek het ijzer met handen

  breek de macht van het kwaad.

   

  Van U is de toekomst

  kome wat komt.

   

  Voorbeden: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.

   

  Gebed: 

      Goede God
      die de aarde gezegend hebt
      met alles waarvan wij leven,
      wij willen eerlijke rentmeesters zijn
      en niet meer nemen dan ons toekomt
       want gulzigheid leidt tot verderf
       en gretigheid is nooit verzadigd.
       Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.
       Laat ons een licht opgaan
       en leer ons het ware vasten, dat is:
       ons brood delen met de hongerige,
       de vluchteling onderdak geven
       en de verdrukte zijn vrijheid te laten.
       Dan bidden wij met recht: Uw Koninkrijk kome..

   

  Lied 23 : Een mens te zijn op aarde.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray