archief

  In onze archief vindt u de laatste vieringen en enkele overwegingen.

   Voel u vrij om de tekst te gebruiken! We stellen het op prijs als u de vindplaats  vermeldt. We proberen dat ook te doen. Mocht u een tekst van uzelf aantreffen zonder vermelding, meldt het ons a.u.b.

  Vasten, je innerlijke bron vinden 24 maart 2019

  25 maart 2019

  Oecumenische Basisgroep Venray e.o.

  Viering van zondag 24 maart  2019

   

                     Vasten

  De zoektocht naar je innerlijke bron.

   

  Welkom..

   

  Ontsteken van het licht.

  Licht, raak onze aarde aan.

  Licht, verwarm ons  hart.

  Licht, raak ons aan en verlicht waar duisternis is

   

  Openingsgebed.

  Bron van zijn,

  help ons bij onze zoektocht

  naar wat er wezenlijk toe doet,

  help ons in beweging te komen.

   

  Lied 45 : Hier is een stad gebouwd.

   

  Lezing: Jesaja 58: 3-10   

   

  Lied: Keer u om naar ons toe(afdrukken met noten).

   

  Lezing: Matteüs 4: 1-11

  Toen werd Jezus de woestijn ingedreven,

  om door de duivel te worden beproefd.

  Na veertig dagen vasten kreeg hij honger.

  De beproever kwam op hem af en zei:

  ‘Als jij de zoon van God bent, zeg dan

  dat deze stenen brood worden.’

  Hij antwoordde: ‘Niet van brood alleen leeft een mens,

  maar van alle woorden die komen uit de mond van God.’

  Dan neemt de duivel hem mee naar de heilige Stad,

  en zet hem neer op de tinnen van de tempel,

  en zegt: Als jij de zoon van God bent, 

  stort je dan naar beneden,

  want er staat geschreven:

  ‘Hij heeft zijn engelen uitgezonden

  om u te behoeden op al uw wegen,

  zij zullen u op handen dragen,

  en aan geen steen zult gij u stoten.’

  Jezus antwoordde: ook staat geschreven

  ‘Gij zult de Heer, die uw God is, niet tarten.’

  Toen nam de duivel hem mee

  naar de hoogste berg, en toonde hem:

  alle koninkrijken van deze wereld

  en al hun heerlijkheden. En hij zei:

  ‘Dat alles zal ik jou geven

  als je neerknielt en mij aanbidt.’

  Toen zei Jezus: Ga weg, satan,

  er staat geschreven:

  ‘De Heer, die uw God is, zult gij aanbidden

  en Hem alleen dienen.’

   

  Moment van stilte

   

  Overweging.

   

  Samen afsluiten met het gebed: Veertig dagen

  Veertig dagen lang

  wordt ons de tijd gegeven

  om stil te blijven staan

  bij de kern

  van ons christen-zijn.

  En al hoewel we er ook

  een beetje schrik voor hebben misschien,

  willen we toch

  op de uitnodiging ingaan

  en een woestijn

  van stilte opzoeken,

  om de bron te vinden in onszelf

  en zo na te denken over

  waartoe wij zijn geroepen

  en wat onze taak is.

  Onnoembare,

  open ons hart voor mensen

  en leer ons de nood van anderen zien.

  Leer ons echt luisteren naar elkaar

  vanuit onze innerlijke bron

  op weg naar Pasen

  met het thema: ‘De luister in het duister ontdekken.’

   

  Collecte: Stichting Helpende Handen India, banknummer: NL67RABO0128174358

  www.helpendehandenindia.nl

   

  Klaarmaken van de tafel.

  Tafelgebed.

  Goede God
  die de aarde gezegend hebt
  met alles waarvan wij leven,
  wij willen eerlijke rentmeesters zijn
  en niet meer nemen dan ons toekomt

  want gulzigheid leidt tot verderf
  en gretigheid is nooit verzadigd.
  Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.
  Laat ons een licht opgaan
  en leer ons het ware vasten, dat is:
  ons brood delen met de hongerige,
  de vluchteling onderdak geven
  en de verdrukte zijn vrijheid te laten.
  Moge het delen van dit brood en deze beker ons hart versterken:

  dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld,

  waar brood en recht en waardigheid en liefde is voor al wat leeft.

   

  Tijdens het breken en delen zingen wij in mantra:

  Hij brak het brood en nam zijn dood in eigen hand.

  Hij gaf de wijn zijn stervenspijn, ons in de hand.

   

  Lied Cd: Onze Vader in het verborgene.

  Onze Vader in het verborgene

  uw naam moet worden gekend en volbracht

  uw rijk van vrede worden gevestigd

  uw wil geschiede: hemel op aarde.

  Geef ons vandaag ons brood, en morgen-=scheld kwijt onze schulden

  zoals wij kwijt schelden een ander zijn schuld.

  En beproef ons niet boven onze kracht.

  En bevrijd ons uit de macht van het onrecht.

   

  Voorbeden.

  Acclamatie lied 85: 

  Naar u gaat mijn verlangen Heer, Heer mijn God ik ben zeker van U. 

   

  Lied 20 : De levende zegene en behoede u.

   

  Mededelingen en koffie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray